Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo aprašo pakeitimuose apibrėžtas investicinio plano tikslas; pakeisti reikalavimai investicijų plano rengimo vadovui. Pakeistos ir papildytos Tvarkos aprašo nuostatos, reglamentuojančios namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės techninės būklės įvertinimą, preliminarų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą, projektavimo ir (statybos techninės priežiūros darbų) bei projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinės kainos nustatymą, projekto finansavimo plano rengimą. Pakeistame Tvarkos apraše numatyta parengto Investicijų plano projekto viešo aptariamo su namo butų ir kitų patalpų savininkais tvarka.

Tvarkos aprašas papildytas punktu, numatančiu parengto Investicijų plano projekto pateikimą užsakovui ir jo įvertinimą. Pakeista daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano forma.

Pakeitimai įsigaliojo 2014 m. balandžio 22 d.

Statyba ir projektavimas