Patvirtinta nauja Lietuvos higienos normos „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ redakcija

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2000 m. gegužės 24 d. įsakymu pakeitė ir nauja redakcija išdėstė Lietuvos higienos normą HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšviestos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“, kuri yra privaloma projektuojant darbo vietas ir patalpas.

Pakeista higienos norma įsigalios nuo 2014 m. lapkričio 1 d.

Statyba ir projektavimas