Pakeista Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklėse numatyta skundų nagrinėjimo tvarka

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių pakeitime numatyta, kad Agentūros sprendimus, veikimą ar neveikimą, kuriuos ministerija jau buvo nagrinėjusi ir priėmusi sprendimą, pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas gali apskųsti savo pasirinkimu Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba teismui teisės aktų nustatyta tvarka.

Taisyklių pakeitimas įsigaliojo nuo 2014-06-04.

Žemės ūkis