Prailgintas kreipimosi į VTPSI su prašymu išduoti statybą leidžiantį dokumentą terminas, kai Savivaldybės administracijai pateiktas prašymas neteisėtai nepriimamas

STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ pakeitimu nuo 10 iki 20 darbo dienų prailginamas terminas, per kurį Statytojas turi teisę kreiptis į VTPSI su prašymu išduoti statybą leidžiantį dokumentą, jei mano, kad jo Savivaldybės administracijai pateiktas prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą nepriimamas ir (ar) neregistruojamas IS „Infostatyba“ neteisėtai, arba jei užregistravus prašymą ir visiems statinio projektą tikrinusiems subjektams šiam projektui pritarus, statybą leidžiantis dokumentas per nustatytą jo išdavimo terminą neišduodamas. Pakeitimas įsigaliojo nuo 2014 m. birželio 5 d.

 

Statyba ir projektavimas