Patvirtintas Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos kultūros ministras 2014 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-524 patvirtino Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos aprašą. Aprašas reglamentuoja iš valstybės biudžeto lėšų dalinai finansuojamus valstybės saugomų ir kitų kultūros paveldo objektų, kilnojamųjų kultūros vertybių, taip pat vertybių, esančių viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių (dailės kūrinių), išsaugojimo darbus, paraiškų teikimo tvarką ir sąlygas, paraiškų vertinimą, atrankos kriterijus ir išsaugojimo darbų sąrašo, kuris yra Paveldotvarkos programos dalis, sudarymą, tvirtinimą ir įgyvendinimą, Programos įgyvendinimo kontrolę.

Aprašas įsigaliojo nuo 2014-07-03

Statyba ir projektavimas