Pakeistos „Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“

PTR 4.01.26:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacija“ papildytas aiškinamąja nuostata, numatančia, kad valstybės ir savivaldybių biudžeto, EEB finansinio mechanizmo bei ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamiems tvarkybos darbo projektams, kurių rengimui ir įgyvendinimui iki LR kultūros ministro 2014-01-07 įsakymo Nr. ĮV-9 įsigaliojimo (2014-01-18) nėra atlikti viešieji pirkimai, skaičiuojamosios kainos privalo būti nustatytos vadovaujantis 2014-01-07 įsakymo Nr. ĮV-9 nuostatomis.

Primename, kad LR kultūros ministro 2014-01-07 įsakymu Nr. ĮV-9 buvo pakeisti nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimo, tvarkybos darbų projektavimo ir inžinerinių paslaugų išlaidų nustatymo bendrųjų ekonominių normatyvų dydžiai.

Įsakymas įsigaliojo nuo 2014-07-03

Statyba ir projektavimas