Eiropas Kopienu tiesa Karen Millen Fashions lietā ir atrisinājusi divus dizaineriem svarīgus jautājumus:
1. Vai uzskatāms, ka dizainam ir individuāls raksturs, ja tas veidots no jau pazīstamām iezīmēm?

Eiropas Kopienu Tiesa lēma, ka, lai varētu uzskatīt, ka dizainam ir individuāls raksturs, tā radītajam kopējam iespaidam vajadzētu būt atšķirīgam no tā, kāds lietotājam radies nevis no atsevišķi aplūkotām iezīmēm un vairākiem iepriekšējiem dizainiem, bet gan no viena vai vairākiem atsevišķi aplūkotiem iepriekšējiem dizainiem.

2. Vai šāda dizaina īpašniekam ir pienākums pierādīt, ka tam ir individuāls raksturs vai nepieciešams tikai norādīt, kas veido šāda dizaina individuālo raksturu?

Jau pats jautājumā ietvertais pieņēmums nav savienojams ar spēkā esamības prezumpciju, un ir uzskatāms par bezjēdzīgu un vērā neņemamu. Tādējādi, šāda dizaina tiesiskajam īpašniekiem nav jāpierāda, ka dizainam ir individuālas iezīmes, bet tikai jānorāda uz to, kas veido šāda dizaina individuālās iezīmes, citiem vārdiem sakot, jānorāda uz to, kāds elements vai elementi viņaprāt piešķir dizainam tā individuālo raksturu.

Intelektuālais īpašums