Patvirtintos Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-440 patvirtino Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisykles, kurios nustato ūkio subjektų ekonominį gyvybingumą apibūdinančius rodiklius (grynąjį pelningumą, skolos ir paskolų padengimo rodiklį, vidinę grąžos normą), jų kritines reikšmes, ekonominio gyvybingumo nustatymo tvarką. Taisyklėse pateikti kriterijai, kuomet netinkamai pateikus informaciją, ūkio subjektai laikomi netinkamais finansinei paramai gauti.

Taisyklės įsigaliojo nuo 2014-07-31.

Žemės ūkis