Pakeistos Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu pakeistos Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės.

Vadovaujantis taisyklių pakeitimu, sankcijos pareiškėjui nebebus taikomos, jeigu iki paramos už atskirus laukus ar paramos pagal visą paraišką atsisakymo dienos jis nebuvo informuotas apie Agentūros planuojamą patikrą vietoje ar paraiškoje aptiktas klaidas jo pasirinktu būdu arba nebuvo susipažinęs su Portale pateikta informacija. Numatytos Agentūros teisės sustabdyti paraiškos administravimą kilus abejonių, kad pareiškėjas pateikė neteisingus duomenis, kol bus gautos išvados dėl jų teisingumo.

Numatytos sankcijos pareiškėjams taikomos Pagrindinei išmokai už pareiškėjo deklaruotą pluoštinių kanapių lauką, kai pareiškėjas Agentūrai iki einamųjų metų spalio 30 d. nepateikia kanapių augintojo pažymos bei pareiškėjams iki einamųjų metų lapkričio 1 d. nepateikusiems Agentūros pareikalautų dokumentų, kuomet įtariama, kad pareiškėjas padidino deklaruotą plotą, siekdamas gauti didesnę paramos sumą ar pateikusiems ne viso ploto dokumentus arba nustačius, kad valda buvo padidinta, siekiant gauti didesnę paramos sumą.

Pakeitime numatyta, kad pagrindinei išmokai sankcijos taikomos tai paraiškos daliai, apie kurią pareiškėjas iki kitų metų birželio 15 d. Agentūrai nepateikė prašomos informacijos.

Pakeitimas numato naują nuostatą, kad valdos perdavimo atveju išmoka už pirmuosius hektarus mokama daugiau nei už 30 ha remiamą plotą tada, kai perduodama mirusio asmens valda.

Pakeitimas įsigaliojo nuo 2014-08-21.

Žemės ūkis