Pakeisti STR1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ reikalavimai prašymų teikimui ir projektų tikrinimui

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu D1-772 pakeitė STR1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“. Vadovaujantis pakeitimu, iki pateikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą bus privaloma gauti Aplinkos ministerijos rašytinį pritarimą, kai yra suprojektuoti atliekų tvarkymo objektai, kuriuose kaip kuras energijai gaminti gali būti naudojamos ar planuojamos naudoti po rūšiavimo likusios ir perdirbti netinkamos energinę vertę turinčios atliekos. Iki pakeitimo Aplinkos ministerijos suderinimas buvo būtinas projektuojant valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektus. Pakeitimu nustatyta, kad vykdydamos projektų patikrinimą Savivaldybių administracijos tikrins ar techninio projekto sprendiniuose numatyti susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų tvarkymo būdai bei panaudojimo statybvietėje sąlygos atitinka Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Pagal pakeistą Reglamentą, projekto patikrinimai, pagal prašymus išduoti leidimą statyti naują statinį ar rekonstruoti statinį, suprojektuotą įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektą, turės būti atliekami ne ilgiau, kaip per 7 darbo dienas. Taip pat prailgintas Leidimo statyti naują statinį pajūrio juostoje išdavimo terminas (nuo 3 iki 7 dienų).

Pakeistame reglamente atsirado nauja nuostata, kad tikrinant projektą pagal antrą kartą pakartotinai pateiktą prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, projektą tikrinančio subjekto nepritarimas projektui bus laikomas nepagrįstu, jei tokio nepritarimo motyvu nurodomos naujos, po ankstesnių patikrinimų nepateiktos, pastabos.

Reglamento pakeitimas įsigaliojo nuo 2014-09-26

Statyba ir projektavimas