PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“ numatytos papildomos garantijos pareiškėjui, kuomet vilkinama arba atsisakoma išduoti leidimą atlikti tvarkybos darbus

PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“ įtvirtinta pareiškėjo teisė vykdyti tvarkybos darbus be  leidimo tvarkybos darbams atlikti (toliau – Leidimas) tais atvejais, kai per reglamento nustatytą terminą Leidimas atlikti tvarkybos darbus neišduodamas ir nepranešta apie neišdavimo priežastis. Numatyta privaloma sąlyga, kad tvarkybos darbai turi būti vykdomi pagal projektą, kuriam yra pateikta teigiama paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės išvada ir apie darbų pradžią Leidimą turėjusiai išduoti Institucijai privaloma pranešti ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki tvarkybos darbų pradžios.

Naujos redakcijos reglamente numatyti konkretūs atvejai, kuomet gali būti atsisakoma išduoti leidimą. Leidimas neišduodamas, kai institucija motyvuotai nederina pateikto projekto, kaip neatitinkančio Projektų rengimo taisyklėse nustatytų reikalavimų ir kai po projekto suderinimo iki Leidimo išdavimo išaiškėja naujos kultūros paveldo objekto vertingosios savybės, pasikeičia kultūros paveldo objekto teisinis statusas ar paveldosaugos reikalavimai, įtakojantys planuojamus tvarkybos darbus, ir dėl nurodytų priežasčių privaloma keisti Projekto sprendinius.

Nauja reglamento redakcija įsigaliojo nuo 2014-09-25.

Statyba ir projektavimas