2014 m. spalio 14 d. LR Seimas priėmė LR Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymą.

Šis Įstatymas nustato Lietuvos akcinių bendrovių (AB) ir uždarųjų akcinių bendrovių (UAB), įsteigtų iki 2014 m. gruodžio 31 d., įstatinio kapitalo, akcijų ir obligacijų, įskaitant konvertuojamąsias obligacijas, nominalios vertės litais keitimo į eurus procedūras, taip pat akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatų, šių bendrovių išleistų akcijų bei obligacijų, jų apskaitos dokumentų keitimo tvarką. Kartu su šiuo Įstatymu buvo priimti ir atitinkami LR Akcinių bendrovių įstatymo bei LR Civilinio kodekso pakeitimai. Visi minėti pakeitimai įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d.

Į eurus perskaičiuojamas įstatinis kapitalas ir mažėja  minimalus jo dydis

Visų iki 2014 m. gruodžio 31 d. įsteigtų bendrovių įstatinio kapitalo dydis nuo 2015 m. sausio 1 d. turi būti perskaičiuotas ir nurodytas eurais euro centų tikslumu. Perskaičiavus bendrovės akcijų nominalią vertę litais į eurus, įstatinio kapitalo dydis turės būti apskaičiuojamas kaip visų pasirašytų tokios bendrovės akcijų nominalių verčių eurais suma.

Įsigaliojus LR Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimams, nuo 2015 m. sausio 1 d. sumažėjo reikalavimai minimaliam įstatiniam kapitalui bendrovėms ir dabar:

  • AB turi būti ne mažesnis kaip 40 000 Eur (138 112 Lt) (vietoj anksčiau buvusių           150 000 Lt arba 43 443 Eur),
  • UAB turi būti ne mažesnis kaip 2 500 Eur (8 632 Lt) (vietoj anksčiau buvusių 10 000 Lt arba 2 896,20 Eur).

Privalomas bendrovės įstatų keitimas

Įsigaliojus naujam Įstatymui atitinkamai turės būti pakeisti ir bendrovių įstatai, įstatinio kapitalo dydį ir akcijų nominalią vertę juose nurodant eurais. Tai padaryti ir pateikti pakeistus įstatus LR Juridinių asmenų registro tvarkytojui bendrovės turės iki 2016 m. gruodžio 31 d. Įstatymas numato supaprastintą įstatų keitimo procedūrą, t.y. nebūtinai turi būti šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, o sprendimas priimamas, kai už jį gauta daugiau susirinkime dalyvaujančių bendrovės akcininkų balsų negu prieš (nepaisant to, kad bendrovės įstatai nustato didesnę balsų daugumą tokiems sprendimams priimti).

Bendrovės akcijų ir obligacijų bei įrašų apie jas keitimas

Naujame Įstatyme įtvirtinta bendrovių akcijų ir obligacijų, įrašų apie jas keitimo tvarka priklauso nuo bendrovės teisinės formos, vertybinių popierių rūšies ir formos.

Jeigu uždaroji akcinė bendrovė yra išleidusi materialias akcijas ar akcijų sertifikatus, taip pat jeigu ji yra išleidusi nematerialias akcijas, tačiau tokių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymas nėra perduotas sąskaitų tvarkytojui (uždaroji akcinė bendrovė jas tvarko pati), tai pateikusi LR Juridinių asmenų registro tvarkytojui bendrovės įstatus, tokia uždaroji akcinė bendrovė taip pat privalės:

    i) sudaryti naują akcininkų sąrašą (išskyrus atvejus, kai yra tik vienas akcininkas);
    ii) ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pakeistų įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre pateikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui duomenis apie jos akcininkams priklausančių akcijų vertes eurais (išskyrus atvejus, kai yra tik vienas akcininkas);
    iii) atlikti įrašų vertybinių popierių savininkų sąskaitose pakeitimus (kai akcijos nematerialios);
    iv) atlikti įrašų akcininkų registravimo žurnale pakeitimus (kai akcijos materialios arba išduoti akcijų sertifikatai) ir akcininko reikalavimu per 30 dienų pakeisti jo turimas materialias akcijas ar akcijų sertifikatus į naujus.

Visais kitais atvejais bendrovių akcijų ir obligacijų savininkų vertybinių popierių sąskaitose esančių įrašų pakeitimai, susiję su akcijų ar obligacijų nominalios vertės pakeitimu į eurus, turės būti atliekami Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo nustatyta tvarka.

Įmonių, darbo ir mokesčių teisė