2015 m. sausio 8 d. buvo įregistruoti tokie teisės aktų projektai: Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo projektas (toliau – Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo projektas), Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (toliau – Akcinių bendrovių įstatymo projektas) ir Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 4 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (toliau kartu – įstatymų projektai) parengti, siekiant tobulinti obligacijų savininkų interesų gynimą reguliuojančias teisės nuostatas, atsižvelgus į pastaruoju metu praktikoje išaugusį poreikį ginti obligacijų savininkų interesus santykiuose su bendrovėmis  šioms nevykdant prisiimtų įsipareigojimų obligacijų savininkams.

Įsigaliojus šiems įstatymų projektams bus įtvirtintas aiškesnis obligacijų platinimo reglamentavimas. Tai ypač aktualu dėl mažėjančio bankinio finansavimo apimčių ir jo konservatyvumo, kuomet obligacijos įgauna vis didesnę reikšmę sprendžiant smulkaus ir vidutinio verslo finansavimo problemas.

Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo projekte siūloma įtvirtinti, kad Lietuvoje įsteigtos akcinės bendrovės, kai jos išleidžia viešai platinamas obligacijas (išskyrus tam tikrus įstatymo projekte numatytus atvejus), taip pat Lietuvoje įsteigtos bendrovės, kai bendrovės organas, priėmęs sprendimą išleisti obligacijų emisiją, nusprendžia taikyti šio įstatymo nuostatas, turi paskirti obligacijų savininkų patikėtinį. Obligacijų savininkų patikėtinis užtikrintų obligacijų savininkų teisių ir teisėtų interesų tinkamą gynimą bendrovės įsipareigojimų nevykdymo atveju, taip pat sudarytų teisines prielaidas išvengti tokio įsipareigojimų nevykdymo. Siūloma, kad juo galėtų būti skiriamas viešosios apyvartos tarpininkas – finansų maklerio įmonė ar kredito įstaiga, kuri turi teisę teikti investicines paslaugas, taip patadvokatas, veikiantis individualiai, advokatai, veikiantys partnerystės pagrindais, neįsteigę juridinio asmens, ar advokatų profesinė bendrija.

Šiuo metu galiojančio Akcinių bendrovių įstatyme nurodyta, kad akcinė bendrovė, prieš išleisdama viešai platinamas obligacijas, turi sudaryti sutartį su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininku. Praktikoje bendrovėms kyla sunkumų ieškant obligacijų savininkų patikėtinių ir sudarant sutartis su jais dėl ganėtinai mažo šioje rinkoje veikiančių subjektų skaičiaus. Todėl obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo projektu siūloma išplėsti subjektų, galinčių tapti obligacijų savininkų patikėtiniais, ratą. Tai savaime didintų konkurenciją ir, tikėtina, teigiamai paveiktų su šio instituto įdiegimu bendrovėms kilsiančius obligacijų emisijos išleidimo kaštus.

Įstatymo projektas bus svarstomas pavasario Seimo sesijoje.

Įmonių, darbo ir mokesčių teisė