2012 m. Estijoje priimtas sprendimas iš esmės pertvarkyti intelektinės nuosavybės teisės sistemą. Įgyvendinus reformą, liks galioti du kodifikuoti teisės aktai – reglamentuojantis autorių teises ir gretutines teises bei reglamentuojantis pramoninę nuosavybę.

Šame nedideliame straipsnyje apibendrinsime kelis pasirinktus autorių teisės srities reglamentavimo pakeitimus. Kitame TRINITI IP naujienlaiškio numeryje bus apibrėžti būsimi pasikeitimai pramoninės nuosavybės teisės srityje.

Išimtinių teisių katalogas

Estijos turtinių ir neturtinių teisių katalogas ko gero yra išsamiausias pasaulyje – įvardytos 9 neturtinės teisės ir 13 turtinių teisių. Pagrindinė praktinė problema yra tai, kad neturtinės teisės negali būti perleistos ir iš dalies sutampa su turtinėmis teisėmis. Toks katalogas kelia nemažai praktinių problemų, todėl teisių sutaptis bus šalinama, katalogai trumpinami, o daugiau aiškumo pasiekiama pasitelkus aiškų reglamentavimą, kaip suteikti sutikimą naudotis turėtojo neturtinėmis teisėmis.

Autorių teisių srities sutarčių privaloma forma

Galiojantys įstatymai nustato reikalavimą, kad teisių perleidimo sutartys būtų sudaromos raštu, kai kitų licencijų suteikimui taikomi mažiau griežti formos reikalavimai. Nepaisant to,teismų praktikoje teigiama, kad formos reikalavimo nesilaikymas nepaneigia sutarties ir nedaro jos negaliojančia.

Įstatymo projektas pastarąją nuostatą keičia – nesilaikant teisių perleidimo sutarties ar išimtinės teisės naudoti suteikimo rašytinės formos reikalavimo, sutartis laikoma negaliojančia.

Neatlygintinas naudojimasis

Pirmuoju pakeitimu įtvirtintas neatlygintino naudojimosipagrindų katalogo privalomumas. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, neatlygintino naudojimosi citavimui išimties taikymo negalima apriboti standartinėmis sutartimis, dėl kurių sąlygų nėra tariamasi. Tuo tarpu, kaip yra nustatyta šiuo metu galiojančiame įstatyme, išimtis asmeniniam naudojimui taikoma tik„teisėtai išleisto kūrinio“ atžvilgiu, dėl kobuvo kilę ginčų, ar neatlygintino atgaminimo teisė apima iš nežinomo šaltinio gautos medžiagos naudojimą.

Įstatymo projekte siekiama išaiškinti šį klausimą, papildant nuostata, kad asmeniniam naudojimui išimtis netaikoma tuo atveju, jeigu kūrinys yra gautas iš „akivaizdžiai neteisėto šaltinio“. Teisiniu požiūriutai – sąžiningumo principo taikymas.

Ar tai viskas?

Kiti pakeitimai susiję su bendros autorystės, gretutinėmis teisėmis, kolektyviniu licencijavimu ir kitomis autorių teisės nuostatomis.

Intelektinė nuosavybė