Pakeista statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarka

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gegužės 06 d. įsakymu Nr. D1-379 pakeistas STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ (toliau – Aprašas).

Apraše patikslinta statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomo sąvoka, apibrėžiant jį kaip, asmens įgytą aukštojo mokslo išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, išduotą baigus pirmąją universitetinių studijų (bakalauro) pakopą ar pirmąją koleginių studijų (profesinio bakalauro) pakopą pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 82 dalyje nurodytas studijų krypčių (šakų) (statybos inžinerijos arba statybų technologijų studijų) programas, arba jam lygiavertis.

Vadovaujantis Aprašu, atestavimo ir teisės pripažinimo procedūras, kurios privalomos statybos inžinieriams, siekiantiems Lietuvos Respublikoje eiti ypatingo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas nuo šiol vykdys nebe Atestavimo komisija, bet Statybos produkcijos sertifikavimo centro (toliau – SPSC) direktoriaus paskirti fiziniai asmenys – Atestavimo ekspertai, atitinkantys Apraše nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Atestavimo ekspertų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nuo šiol nustatys SPSC direktoriaus patvirtinti Atestavimo nuostatai.

Pakeitimas įsigaliojo nuo 2015-05-08.

Statyba ir projektavimas