Pakeitus STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ nuo kitų metų paprastėja statybos dokumentų tvarkymas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2015 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. D1-408 pakeitė statybos techninį reglamentą STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (toliau – Reglamentas). Pakeitimais siekiama sudaryti galimybes patogiau tvarkyti statybos dokumentus nuotoliniu būdu.

Patvirtintos naujos rašytinio pritarimo statinio projektui, prašymo išduoti rašytinį pritarimą statinio projektui, prašymo išduoti statybos leidimą formos, kurios pritaikytos naudoti informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

Pakeisti projekto dalių įrašymo į elektroninę laikmeną reikalavimai.

Nuostatos dėl nepagrįsto nepritarimo, kuomet pagal antrą kartą pakartotinai pateiktą prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, pakartotinai projektą tikrinantis subjektas nepritarimo motyvu nurodydavo naujas, po ankstesnių patikrinimų nepateiktas pastabas, nebus taikomos, kai pagal ankstesnes pastabas pakeisti statinio projekto sprendiniai turi įtakos projektui pritarusių institucijų ar subjektų projekto patikrinimo išvadai.

Reglamentas patikslintas numatant, kad rašytiniai žemės sklypo ar gretimų žemės sklypų savininkų ar valdytojų sutikimai statybos darbams, atliekamiems miesto ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje esančių ir turinčių pavadinimą gatvių raudonosiose linijose, nebus privalomi, kai statoma ar rekonstruojama inžinerinius tinklus arba statinius mažesniais už norminius atstumais nuo šių gatvių raudonųjų linijų.

Reglamento pakeitimai įsigalios nuo 2016-01-01.

Statyba ir projektavimas