Numatyti papildomi reikalavimai šilumos gamybos ir kogeneracinių įrenginių, tiekiančių šilumą į centralizuotas šilumos tiekimo sistemas ir naudojančių atsinaujinančius ar vietinius energijos išteklius, statybai

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 284 patvirtintą Nacionalinę šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. D1- 653 pakeitė STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“. Pakeitimu nustatyta, kad tais atvejais, kai projekte suprojektuoti šilumos gamybos arba kogeneraciniai įrenginiai, tiekiantys šilumą į centralizuoto šilumos tiekimo sistemas ir naudojantys atsinaujinančius ar vietinius energijos išteklius, iki pateikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą privaloma gauti Energetikos ministerijos rašytinius pritarimus projektui.

Pakeitimas galioja nuo 2015-09-15

Statyba ir projektavimas