Techninis reglamentas „Liftai“ suderintas su Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/33/ES

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras 2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. A1-529 (toliau – Įsakymas) pakeitė techninį reglamentą „Liftai“ ir išdėstė jį nauja redakcija. Reglamentas pakeistas įgyvendinant 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/33/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su liftais ir liftų saugos įtaisais, suderinimo.
Įsakymu nustatyta, kad techninį reglamentą „Liftai“ atitinkančius liftus, liftų saugos įtaisus galima pradėti eksploatuoti arba tiekti rinkai, jeigu jie buvo pateikti rinkai iki 2016 m. balandžio 20 d. Pagal techninį reglamentą „Liftai“ paskelbtųjų įstaigų išduoti sertifikatai ir priimti sprendimai laikomi atitinkančiais ir techninio reglamento „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ nuostatas.

Pakeistasis reglamentas įsigalios nuo 2016-04-20.

Statyba ir projektavimas