Nustatyti minimalūs energinio naudingumo reikalavimai remonto metu šiltinant pastatų atitvarus ar jų dalis, atliekant fasado elementų (langų, durų) keitimą

Siekiant tinkamai perkelti 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo nuostatas, LR aplinkos ministras priėmė STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“ ir STR 2.01.09:20012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ pakeitimus (toliau – Pakeitimai). Pakeitimais nustatyta prievolė taikyti minimalius energinio naudingumo reikalavimus, kuomet remonto metu atliekamas pastatų atitvarų ar jų dalių apšiltinimas, fasado elementų (langų, durų) keitimas.

Pakeitimai įsigaliojo nuo 2015-10-29.

Statyba ir projektavimas