Įsigaliojo LR statybos įstatymo pakeitimai dėl statinių ir daiktinių teisių privalomo įregistravimo Nekilnojamojo turto registre

Šių metų lapkričio 1 dieną įsigaliojo LR statybos įstatymo 24, 34, 40, 45, 55 straipsnių pakeitimai ir naujai įstatymą papildęs 542 straipsnis. Paminėtais pakeitimais statinių savininkams nustatyta prievolė ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo statybos užbaigimo akto gavimo dienos, deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo ir įregistravimo dienos arba nuo deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos įregistruoti statinį ir daiktines teises į jį Nekilnojamojo turto registre. Tuo pačiu terminu turės būti registruojami ir nebaigti statyti ar rekonstruoti ypatingi ar neypatingi statiniai, nebaigti rekonstruoti į ypatingą ar neypatingą statinį nesudėtingi statiniai bei daiktinės teisės į juos. Šiuo atveju terminas bus skaičiuojamas nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo.

Pasikeitę nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio kadastro duomenys Nekilnojamojo turto registre turės būti tikslinami ne rečiau kaip vieną kartą per 5 metus nuo nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio įregistravimo Nekilnojamojo turto registre. Paminėtas reikalavimas netaikomas, kai statinio statyba yra sustabdoma.

Už statinių registravimo procedūrų pažeidimus fiziniams asmenims Administracinių teisės pažeidimų kodekse numatyta nuo 145 iki 290 eurų baudą, o juridiniams asmenims LR statybos įstatymas numato baudą nuo 290 iki 580 eurų.

Statyba ir projektavimas