Statinio ekspertizės aktas ir Statytojo pažyma galės būti naudojama teikiant prašymus patvirtinti Deklaraciją apie statybos užbaigimą

Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui 2016 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. D1-140 pakeitus STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (toliau – Reglamentas), teikiant prašymą patvirtinti Deklaraciją apie statybos užbaigimą, galės būti pateiktas Statinio (jo dalies) ekspertizės aktas, įrodantis statinio (jo dalies) atitiktį esminiams statinių reikalavimams arba Statytojo pažyma dėl atsakomybės už statinio atitiktį šiems reikalavimams.

Šie dokumentai, atsižvelgiant į Reglamente nurodytas sąlygas, gali būti teikiami kaip alternatyva:

  • statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantiems dokumentams,
  • statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinantiems dokumentams,
  • statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinantiems dokumentams,
  • statybos darbų žurnalui, papildomiems statybos darbų žurnalams,
  • panaudotų statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijoms.

Iki Reglamento pakeitimo paminėti dokumentai kaip alternatyva galėjo būti teikiami tik kartu su prašymu išduoti Statybos užbaigimo aktą.

Pakeitimai įsigaliojo nuo 2016-02-26.

Statyba ir projektavimas