Specialieji architektūros reikalavimai tapo privalomi rengiant atnaujinamo (modernizuojamo) pastato investicijų planus ir atnaujinamų (modernizuojamų) statinių projektus

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2016 m. gegužės 5 d.  įsakymu pakeitė Specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), numatydamas, kad savivaldybės administracijos specialieji architektūros reikalavimai išduodami rengiant atnaujinamų (modernizuojamų) ypatingų ir neypatingų statinių projektus, kuomet be kitų statinio projekto dalių privaloma statinio projekto architektūros dalis.

Taip pat pakeistas ir STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (toliau – Reglamentas), numatantis, kad Investicijų planas (ar investicijų projektas), kuriame pateikiamas pastato atnaujinimo (modernizavimo) pagrindimas turi būti rengiamas pagal specialiuosius architektūros reikalavimus.

Aprašo ir Reglamento pakeitimai įsigaliojo nuo 2016 m. gegužės 11 d.

Statyba ir projektavimas