2016 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas. Nauju reguliavimu įtvirtinamas leidimas juridinius asmenis atstovauti jų vadovams remiantis nebe tik įstatymais ar kitais teisės aktais, bet ir paties juridinio asmens steigimo dokumentais. Taip pat įstatyme nuo šiol aiškiai nurodoma, jog įgaliotaisiais atstovais (pagal pavedimą) teisme, be kitų asmenų, gali būti ir juridinių asmenų darbuotojai ar valstybės tarnautojai (apeliacinės instancijos teisme – turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą), atstovaujantys tam juridiniam asmeniui, taip pat juridinio asmens kontroliuojantys ir (ar) kontroliuojami asmenys, patronuojančiosios ir (ar) patronuojamosios bendrovės, tačiau šiais atvejais bylą teisme veda atitinkamo atstovaujančio juridinio asmens vienasmenis valdymo organas, įstatymų ar steigimo dokumentų nustatyta tvarka įgalioti kolegialių valdymo organų nariai arba atstovai pagal pavedimą – darbuotojai ar valstybės tarnautojai (apeliacinės instancijos teisme – turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą) ir (ar) advokatai (advokatų padėjėjai).

Kitas esminis pakeitimas – atsiranda modelinio teismo proceso reglamentavimas, todėl nuo šiol administracinės vienarūšės modelinės bylos galės būti nagrinėjamos pagal modelinį procesą. T.y., pradėjus nagrinėti vieną modelinę bylą, kitų tokių pat bylų nagrinėjimas bus stabdomas, o įsiteisėjus teismo sprendimui modelinėje byloje – individualiųjų vienarūšių bylų nagrinėjimas bus atnaujinamas, ir jos vėliau galės būti nagrinėjamos supaprastinta tvarka, atsižvelgiant į modelinės bylos sprendimą.

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymas

Įmonių, darbo ir mokesčių teisė