2016 m. birželio 28 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos garantijų komandiruojamiems darbuotojams įstatymas. Nuo šiol garantijos komandiruojamiems darbuotojams apims ne tik padidintą apmokėjimą už viršvalandinį darbą, bet taip pat ir darbą naktį, poilsio ir švenčių dienomis, o jaunų asmenų, kuriems taikoma speciali apsauga darbe, sąvoka pakeista į asmenų iki aštuoniolikos metų apibrėžimą. Nauja yra ir nuostata, suteikianti galią profesinėms sąjungoms atstovauti komandiruotą darbuotoją jo pavedimu teisminėse ir administracinėse procedūrose. Siekiant įgyvendinti 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/67/ES, įstatymas papildytas ir nauju skyriumi, susijusiu su tarpvalstybiniu bendradarbiavimu dėl finansinių administracinių sankcijų ir baudų išieškojimo iš darbdavio.

Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo Nr. X-199 pakeitimo įstatymas

Atitinkamai pakeistas ir Lietuvos Respublikos darbo inspekcijos įstatymas, priimtas ir įsigaliojęs tuo pat metu, numatantis, kad Valstybinės darbo inspekcijos funkcijos išplečiamos, priskiriant pareigą teikti ir gauti prašymus dėl finansinių administracinių sankcijų ir (ar) baudų išieškojimo arba pranešimus apie sprendimus dėl tokių sankcijų ir (ar) baudų skyrimo Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo nustatyta tvarka, o taip pat nuo šiol Valstybinė darbo inspekcija privalės tikrinti, ar nepažeidžiamos komandiruotų darbuotojų garantijos.

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 6 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas

Uncategorized