EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMO MANNI BYLA: SU KOMERCINE VEIKLA SUSIJUSIŲ FIZINIO ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS NEPRIEŠTARAUJA TEISĖS AKTAMS

P. Manni dirbo turistinio komplekso statybų sutartį sudariusios Italijos statybos bendrovės Italiana Costruzioni Srl direktoriumi. Jis išsiaiškino, kad vis prarasdavo įmonės esminį patikrinimą atlikusius klientus. Paaiškėjo, kad įmonių registro duomenimis, p. Manni yra buvęs vienintelis direktorius ir likvidatorius kitos įmonės, Immobiliare e Finanziaria Salentina Srl, kuri 1992 m. paskelbta kaip bankrutavusi, ir dėl šio fakto klientai siejo Italiana Costruzioni Srl. su ankstesne p. Manni veikla. Informacija apie jo praeityje eitas likvidatoriaus pareigas tebebuvo viešai prieinama. P. Manni kreipėsi į regiono Prekybos ir pramonės rūmus su prašymu ištrinti jo asmens duomenis iš Viešojo įmonių registro.

Teismas atsižvelgė į tai, kad ES teisėje įtvirtintas reikalavimas „atskleisti tik ribotą kiekį asmens duomenų“. Nurodydamas, kad „pateisinama, jog per tokią įmonę versle pasirenkantys dalyvauti fiziniai asmenys turi atskleisti su jų tapatybe ir funkcijomis įmonėje susijusius duomenis, ypač su sąlyga, kad prieš pradedant užsiimti tokia veikla jiems minėtas reikalavimas yra žinomas“.

Pabaigoje ESTT (Europos Sąjungos Teisingumo teismas) padarė išvadą, kad „šiuo metu nėra galimybių nustatyti konkretaus nuo įmonės likvidavimo turinčio praeiti laikotarpio, kuriam pasibaigus duomenų įtraukimas į registrą ir jų atskleidimas taptų nebereikalingas“.

Vis dėlto, Teismas pridūrė: „<…> galimos tam tikros situacijos, kai  esminės ir teisiškai pagrįstos su konkrečiu susijusio asmens atveju susijusios priežastys pateisina prieigos prie registre įvestų asmens duomenų apribojimą <…>”.

Taigi, pagal teismo išaiškinimą, fiziniai asmenys, pasirinkę vykdyti ekonominę veiklą per bendroves, kurių turtinė atsakomybė ribojama akcijomis, privalo skelbti savo tapatybę ir pareigas toje bendrovėje, tačiau bet kuriuo atveju, valstybės narės turi nuspręsti, ar fiziniai asmenys turi teisę kreiptis į už saugojimą atsakingą instituciją, kaip antai centrinį registrą, prekybos registrą ar įmonių registrą, prašydami kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar, praėjus pakankamai daug laiko nuo atitinkamos įmonės likvidavimo, dėl pagrįstu teisėtų su konkrečia situacija susijusių priežasčių yra pagrindas išimties tvarka apriboti interesą galinčių pagrįsti trečiųjų asmenų prieigą prie su besikreipusiu asmeniu susijusių registre saugomų asmens duomenų.

Intelektinė nuosavybė