Finansų ministerija kartu su Lietuvos banku baigė rengti ir perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymų, kuriais į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisinę sistemą perkeliamos Mokėjimo paslaugų direktyvos nuostatos, paketą. Direktyva į Lietuvos teisinę sistemą turi būti perkelta iki 2018 m. sausio 13 d. Įgyvendinant Direktyvą, siūloma atitinkamai pakeisti tokius teisės aktus kaip Lietuvos Respublikos  mokėjimo įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų įstaigų įstatymas ir kiti susiję teisės aktai.

Pagal siūlomą reglamentavimą, įstaigos, šiuo metu turinčios licenciją, suteikiančią teisę teikti mokėjimo paslaugas, įsigaliojus Direktyvą įgyvendinantiems teisės aktams, turės teisę ir toliau teikti mokėjimo paslaugas pagal turimą licenciją. Šios įstaigos neprivalės gauti naujos licencijos, suteikiančios teisę teikti mokėjimo paslaugas, tačiau nustatytais terminais privalės pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jos laikosi naujų reikalavimų.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, jeigu mokėjimo įstaiga arba elektroninių pinigų įstaiga iki 2018 m. kovo 1 d. nepateiks dokumentų, duomenų ir (arba) informacijos, kurie turės būti pateikti, arba nebus vykdomi specialūs reikalavimai, keliami licencijai gauti (pavyzdžiui, saugumo reikalavimai), ir (arba) iki 2018 m. liepos 13 d. neužtikrins nustatytų reikalavimų mokėjimo įstaigos arba elektroninių pinigų įstaigos licencijai gauti laikymosi, Lietuvos bankas turės teisę taikyti poveikio priemones.

Įstaigos, kurios iki Direktyvą įgyvendinančių teisės aktų įsigaliojimo teikė mokėjimo iniciavimo ir sąskaitos informacijos teikimo paslaugas ir ketinančios teikti jas ir toliau, turės kreiptis į Lietuvos banką dėl licencijos pakeitimo (papildymo). Licencijos galės būti pakeistos, suteikiant teisę teiki minėtas paslaugas, pagal specialią (greitesnę) procedūrą. Įstaigoms, pateikusioms prašymą dėl licencijos pakeitimo kartu su reikiamais dokumentais, jų turima licencija bus pakeista per 20 darbo dienų, o įvertinimas, ar įstaigos atitinka nustatytus reikalavimus, bus atliktas per 3 mėnesius nuo prašymo pateikimo ir visų teisės aktuose nustatytų (taip pat papildomai pareikalautų) dokumentų pateikimo dienos, t. y. iš pradžių licencija bus pakeista, o vėliau bus atliekamas Lietuvos banko vertinimas. Šia galimybę įstaigos galės pasinaudoti per 3 mėnesius nuo Mokėjimo įstaigų įstatymo pakeitimų įsigaliojimo dienos.

Įmonių, darbo ir mokesčių teisė