Įmonės nemokumas ir vadovo atsakomybė. Ką reikia žinoti vadovui?

Įprastos ūkinės komercinės veiklos ribojimas Covid-19 sukeltos pandemijos ir karantino laikotarpiu dažnai įmonei reiškė finansinių srautų sutrikdymą, kuris gali lemti įmonės nemokumą.

Nemokumas – tai yra juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo a) laiku negali vykdyti turtinių prievolių, arba, b) juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę.

Įstatymai numato pareigą įmonės vadovui nedelsiant inicijuoti nemokumo procedūrą įmonei tapus nemokiai. Šios pareigos savalaikis nevykdymas gali lemti vadovo atsakomybę, užtraukiant nuo 1400 iki 3000 eurų dydžio baudą, bei riziką, kad iš vadovo galės būti išieškoma finansinė žala, susidariusi bendrovei arba jos kreditoriams dėl laiku neinicijuoto nemokumo proceso.  Negana to, teismas turi teisę apriboti vadovo teisę nuo 1 iki 5 metų eiti juridinio asmens vadovo pareigas (tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje) ar būti kolegialaus valdymo organo nariu. Todėl vadovai šioje situacijoje turi būti ypatingai atidūs.

Įvertinti, ar įmonės patiriami finansiniai sunkumai jau atitinka įstatyme apibrėžtą teisinę nemokumo sampratą, ir ką daryti pirmiausia, gali būti sudėtinga. Paruošėme įmonių vadovams  atmintinę, į ką būtina atkreipti dėmesį:

Kada jau laikas inicijuoti nemokumo procedūrą (bankrotą)?

Ar jau atėjo laikas vadovui inicijuoti nemokumo procedūrą, ar dar galima laukti situacijos stabilizavimosi, lemia finansinių sunkumų trukmė bei santykis su bendrovės turto mase.

Trukmė: Negalėjimas apmokėti skolų, kurių terminas yra suėjęs, neturi būti laikinas. Jeigu įmonės skolų mokėjimo sutrikimas jau yra nuolatinio pobūdžio ir objektyviai negalės būti atstatytas artimiausiu metu (per 3 mėnesius), atsiranda teisinė nemokumo inicijavimo sąlyga.

Santykis: Įsipareigojimai turi viršyti įmonės turto vertę. Į įsipareigojimų sumą įtrauktini visi įmonės įsipareigojimai, įskaitant ir tuos, kurių vykdymo terminas dar nėra pradelstas. Bendra įsipareigojimų vertė lyginama ne su balansine, o su realia viso įmonės turto verte. Jei realizavus visą įmonės turimą turtą rinkos kaina gautinos lėšos būtų nepakankamos visiems įmonės įsipareigojimams padengti – juridinis asmuo laikytinas nemokiu.

Nustačius, kad įmonė yra nemoki pagal bent vieną iš šių aplinkybių, vadovas privalo inicijuoti nemokumo (t.y. bankroto) procedūrą.

Ką vadovas turi daryti pirmiausiai?

Pagal įstatymą vadovas yra įpareigotas atlikti konkrečius veiksmus, tam kad būtų atlikta nemokumo inicijavimo procedūra:

Pirmiausia, vadovas privalo informuoti juridinio asmens dalyvius (akcininkus), pateikti visą informaciją apie įmonės situaciją ir siūlyti spręsti mokumo atkūrimo klausimą. Jei mokumo atkūrimo klausimas neišsprendžiamas, vadovas nedelsiant privalo imtis kitų veiksmų:

Pranešti kreditoriams nurodant neįvykdytą prievolę.

Pasiūlyti kreditoriams susitarti dėl pagalbos. Tame pačiame pranešime vadovas privalo pasiūlyti kreditoriui sudaryti susitarimą,  kurio pagalba juridinis asmuo kaip įmanoma efektyviau panaikintų finansinius sunkumus ir atkurtų savo mokumą. Susitarime šalys numato priemones, kurias įgyvendindamos šalys atkurtų juridinio asmens mokumą, pvz., mokėjimų išdėstymo grafiką, šalims priimtiną mokėjimų atidėjimą, skolų „nurašymą“ ir kt.

Pasiūlyti kreditoriams bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka. Greta pasiūlymo susitarti dėl pagalbos vadovas kaip alternatyvą privalo pasiūlyti kreditoriui vykdyti bankrotą ne teismo tvarka. Ši priemonė taip pat optimizuoja procesą, taupo lėšas, todėl yra paranki nemokiam juridiniam asmeniui, jei kreditorius nesutinka tartis dėl pagalbos.

Pranešime nurodomas terminas susitarimui dėl pagalbos sudaryti arba priimti sprendimą bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka turi būti ne trumpesnis kaip 15 ir ne ilgesnis kaip 30 dienų nuo pranešimo įteikimo kreditoriui dienos. Pranešimas siunčiamas kreditoriams jų gyvenamosios vietos arba buveinės adresu arba pateikiamas elektroninėmis ryšių priemonėmis.

Nesudarius susitarimo dėl pagalbos ar nepriėmus sprendimo dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka vadovui reikia:

Parengti ir pateikti pareiškimą teismui dėl nemokumo (t.y. bankroto) bylos iškėlimo. Juridinių asmenų nemokumo bylos keliamos apygardų teismuose pagal juridinio asmens buveinės vietą.

Informuoti juridinio asmens dalyvius (akcininkus) apie teismo priimtą pareiškimą dėl nemokumo bylos iškėlimo ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

Nepagrįstai nedelsiant ir pradėjus nemokumo procesą anksti, sudaromos geresnės sąlygos pasinaudoti nemokumo procedūrų suteikiamomis teisėmis bei apsauga, išsaugoti didesnę dalį įmonės turto, užtikrinti kreditorių interesus ar net pereiti iš bankroto bylos į restruktūrizavimo procesą.

Jei turite klausimų, susisiekite su Agne Varneliene agne.varneliene@triniti.lt

Jei norite sužinoti daugiau apie įmonių nemokumą, spauskite čia

Nemokumas