Patvirtinta nauja 2013 m. lapkričio 27 d. aplinkos ministro įsakymo „Dėl Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo ir Laikinai arba vienkartinai teikiamų statybos inžinieriaus paslaugų deklaracijos patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) redakcija.

Nuo šiol paraišką dėl statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti statybos inžinieriumi Lietuvos Respublikoje (toliau – Paraiška) ir Laikinai ir kartais teikiamų statybos inžinieriaus paslaugų deklaraciją (toliau – Deklaracija) galima teikti Aplinkos ministerijai elektroninėmis priemonėmis tiesiogiai ar per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt arba www.businessgateway.lt). Aplinkos ministerija, turėdama pagrįstų abejonių dėl dokumentų autentiškumo, galės prašyti pateikti notaro ar atitinkamos institucijos patvirtintas dokumentų kopijas.

Pakeitimu numatyta, kad Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos vertinimo komisija (toliau – Komisija) nustatys pareiškėjo turimą profesinės kvalifikacijos lygį, taip pat įvertins, ar tarp pareiškėjo baigto rengimo ir Lietuvos Respublikoje reikalaujamo rengimo siekiant dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją yra iš esmės kitokių skirtingų dalykų ir ar jie gali visiškai ar iš dalies būti kompensuojami pareiškėjo valstybėje narėje ar trečiojoje valstybėje per profesinę patirtį arba visą gyvenimą trunkantį mokymąsi įgytomis ir tuo tikslu oficialiai atitinkamos įstaigos patvirtintomis žiniomis, įgūdžiais ir kompetencijomis.

Komisijos sprendimas skirti pareiškėjui kompensacinę priemonę – profesinės adaptacijos laikotarpį arba profesinio tinkamumo testą turės būti tinkamai pagrįstas, o pareiškėjas – informuotas apie iš esmės kitokius skirtingus dalykus ir kodėl jų negalima kompensuoti žiniomis, įgūdžiais ir kompetencijomis, įgytais per profesinę patirtį arba mokymąsi visą gyvenimą.

Nauja Įsakymo redakcija įsigaliojo nuo 2016 m. gegužės 4 d.

2016-06-29

Pakeistas Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas

Patvirtinta nauja 2013 m. lapkričio 27 d. aplinkos ministro įsakymo „Dėl Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai arba vienkartinai […]
2016-06-29

Numatyta nauja prašymų projektavimo sąlygoms gauti teikimo tvarka

Lietuvos Respublikos kultūros ministras 2016 m. gegužės 6 d. įsakymu  (toliau – Įsakymas) pakeitė paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.02.01:2005 „Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinųjų apsaugos […]
2016-06-29

Specialieji paveldosaugos reikalavimai bus išduodami per Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą

Lietuvos Respublikos kultūros ministras 2016 m. gegužės 6 d. įsakymu (toliau – Įsakymas) pakeitė Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų (laikinųjų apsaugos reglamentų) turinio ir išdavimo tvarkos aprašą (toliau […]
2016-06-29

Specialieji architektūros reikalavimai tapo privalomi rengiant atnaujinamo (modernizuojamo) pastato investicijų planus ir atnaujinamų (modernizuojamų) statinių projektus

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2016 m. gegužės 5 d.  įsakymu pakeitė Specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos […]
2016-06-29

Priimti nauji Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai arba vienkartinai teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos pakeitimai

Aplinkos ministro 2016 m. gegužės 9 d. įsakymu pakeistas Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai arba vienkartinai teikti architektūrines paslaugas Lietuvos […]
2016-06-29

Sugriežtintos Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės

Siekiant užkirsti kelią atvejams, kai atliekų vežėjas rangovui patvirtina, kad iš jo paėmė atliekas, tačiau neprivalo jam nurodyti, kur tas paimtas atliekas padėjo, Aplinkos ministro 2016 […]
2016-03-22

Pakeisti konteinerių aikštelių buitinėms atliekoms laikinai saugoti įrengimo reikalavimai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2016 m. sausio 13 d. įsakymu pakeitė STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“. Iš reglamento pašalintos nuostatos, numačiusios reikalavimus buitinių atliekų laikino saugojimo konteinerinių […]
2016-03-22

Statinio ekspertizės aktas ir Statytojo pažyma galės būti naudojama teikiant prašymus patvirtinti Deklaraciją apie statybos užbaigimą

Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui 2016 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. D1-140 pakeitus STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (toliau – Reglamentas), teikiant prašymą patvirtinti Deklaraciją apie statybos […]
2016-03-22

Patvirtinti energinio naudingumo sertifikavimo pakeitimai, susiję su šilumos nuostolių skaičiavimu

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu pakeitė STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas (toliau – pakeitimas). Energinio naudingumo sertifikavimas“ (toliau – Reglamentas). Pakeitime […]
2016-03-22

Numatyti palengvinimai įforminant pastatų atnaujinimo (modernizavimo) užbaigimą

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2016 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. D1-140 pakeitė STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (toliau – Reglamentas). Vadovaujantis padarytais Reglamento pakeitimais, pastatų atnaujinimo […]
2016-03-22

Pakeisti Statybos užbaigimo akto patikrinimo, Deklaracijos apie statybos užbaigimą patikrinimo akto rekvizitai

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkas 2016 m. vasario 3 d. įsakymu patvirtino naujus rekvizitus: Statybos užbaigimo akto patikrinimo, Deklaracijos apie statybos […]
2016-03-22

Patvirtinti nauji Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitai

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkas 2016 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 1V-10 pakeitė Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitus. Naujieji […]