Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu pakeistas kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“. Reglamento pakeitimu nauja redakcija išdėstyta Automobilių kelių skersinių profilių parametrų lentelė.

Reglamento pakeitimai įsigaliojo nuo 2014-12-19.

2014-12-22

Pakeista Automobilių kelių skersinių profilių parametrų lentelė kelių techniniame reglamente KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu pakeistas kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“. Reglamento pakeitimu nauja […]
2014-11-28

STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ papildyti nuostatomis dėl rašytinių pritarimų išdavimo paprastajam remontui valstybei svarbiuose kultūrinių objektų statiniuose

Reglamento pakeitimu praplėsti Rašytinio pritarimo paprastojo remonto aprašui reikalavimo atvejai. Rašytinis pritarimas tampa privalomu atliekant paprastąjį remontą valstybei svarbaus kultūrinio objekto statinio, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės […]
2014-11-20

Pakeistos STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ nuostatos

Pakeistame STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ pakoreguoti sąvokų apibrėžimai, dalis sąvokų perkelta iš jau nebegaliojančio reglamento STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“. Kiti reikšmingi pakeitimai […]
2014-11-18

Papildytos STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“ nuostatos dėl pažymų apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimo

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2014 m. lapkričio 13 d. įsakymu pakeitė STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašą“. Atsižvelgiant į reglamento pakeitimus, prieš išduodant pažymas apie […]
2014-11-14

Pakeistas STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“

Pakeitus STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“, iš reglamento išbraukti beveik visi sąvokų apibrėžimai, išskyrus patikslintą sublokuotų (blokuotų) namų sąvoką. Reglamente apibrėžtos naujos: mansardos, mezonino, […]
2014-11-10

Sutrumpinti leidimų atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus išdavimo terminai

Pakeitus PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“ sutrumpėjo leidimų atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus (toliau – Leidimas) išdavimo terminai. […]
2014-10-10

Patikslintos STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ sąvokos

Atsižvelgiant į 2002 m. balandžio 15 d. Vyriausybės nutarime Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pateiktus inžinerinių statinių pagrindinės naudojimo paskirties paaiškinimus, […]
2014-10-10

Priimti redakcinio pobūdžio STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ir statinio ekspertizė“ pakeitimai

Atsižvelgiant į aktualią STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“ redakciją (naujos redakcijos pavadinimas – STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“), pakoreguotos STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ir statinio ekspertizė“ sudėtingų konstrukcijų […]
2014-10-08

Patikslinti STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ reikalavimai šlaitinių stogų karnizų įrengimui

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m rugsėjo 30 d. įsakymu pakeistas STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“. Vadovaujantis pakeitimu, reikalaujamų šlaitinių stogų karnizų išsikišimo matmenų privaloma laikytis, […]
2014-10-08

Baudos ir įmokos už savavališkos statybos įteisinimą perskaičiuotos eurais

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos euro įvedimo įstatymo nuostatas, 2014 m. spalio 7 d. priimtas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, […]
2014-09-30

Patvirtintos Kelio statinių iš gofruotų metalo lakštų projektavimo ir statybos taisykles

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktorius 2014 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. V-276 patvirtino Kelio statinių iš gofruotų metalo lakštų projektavimo ir statybos […]
2014-09-29

STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ pakeitimu nustatyti nauji reikalavimai visų energinio naudingumo klasių pastatams

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymu pakeitė STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“. Pakeitimu numatyti nauji pastato sandarumo bei pastato […]