Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininkas 2015 m. gruodžio 17 d. papildė Statybos užbaigimo aktų ir deklaracijų apie statybos užbaigimą tikrinimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

 Aprašas papildytas nuostata, kad tikrindamas Deklaraciją pagal Inspekcijoje gautus su statybos užbaigimo dokumentų teisėtumu susijusius skundus, pareigūnas gali patikrinti ir kitus statinio projekte numatytus ir faktiškai įgyvendintus sprendinius, neapsiribojant paprastai tikrinamais sprendiniais (nukrypimai nuo esminių statinio projekto sprendinių, statinių išdėstymas sklype, atstumų išlaikymas nuo statinių iki sklypo ribų, savavališkos statybos aktų buvimas).

Aprašo pakeitimai įsigaliojo nuo 2016-01-01.

2016-02-01

Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai suteikti didesni įgaliojimai tikrinant statybos užbaigimo dokumentus

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininkas 2015 m. gruodžio 17 d. papildė Statybos užbaigimo aktų ir deklaracijų apie statybos […]
2016-02-01

Atidėtas naujų statybos dokumentų rekvizitų galiojimas

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkas 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymu iki 2016 m. sausio 29 d. atidėjo naujų rekvizitų taikymą: […]
2016-02-01

Padidintos gyvenamosios, administracinės, mokslo ir gydymo A ir C energinio naudingumo klasės pastatams taikomos norminės oro apykaitos vertės

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymais pakeitė statybos techninius reglamentus: STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ ir STR 2.05.01:2013 „Pastatų […]
2016-02-01

Numatyti nauji reikalavimai Techninių projektų rengimui, užtikrinantys elektroninio ryšio tinklo plėtrą

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2015 m. gruodžio 4 d. priėmė įsakymą, kuriuo buvo pakeistas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (toliau – Reglamentas). Pakeistame Reglamente numatyta, kad Techninio […]
2016-02-01

Visuomeninės paskirties statiniuose sparčiajam elektroniniam ryšiui parengta pastato inžinerinė sistema turės būti projektuojama iki tinklo galinių taškų

Atsižvelgiant į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos 2014/61/ES direktyvos reikalavimus dėl priemonių sparčiojo elektroninių ryšių tinklų diegimo sąnaudoms mažinti, Lietuvos aplinkos ministras […]
2016-02-01

Numatytos priemonės sparčiojo elektroninių ryšių tinklų diegimo sąnaudoms mažinti gyvenamuose pastatuose

Atsižvelgiantį į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos 2014/61/ES direktyvos dėl priemonių sparčiojo elektroninių ryšių tinklų diegimo sąnaudoms mažinti reikalavimus, 2015 m. gruodžio […]
2016-02-01

Savivaldybių administracijos užtikrins, kad projekto sprendiniuose būtų numatyta optimizuoti pastato inžinerinių sistemų suderinamumo sprendinius

Atsižvelgiantį į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/61/ES dėl priemonių sparčiojo elektroninių ryšių tinklų diegimo sąnaudoms mažinti reikalavimus, Lietuvos Respublikos aplinkos […]
2016-02-01

Naujai reglamentuotas statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2015 m. gruodžio 10 d. patvirtino naują STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. […]
2016-02-01

Atidėtas A energinio naudingumo klasės reikalavimų taikymas naujai statomiems pastatams

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu (toliau – Įsakymas) atidėjo STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ ir STR 2.05.01:2013 „Pastatų […]
2016-02-01

Numatyti nauji reikalavimai techninio projekto sudėčiai

Lietuvos aplinkos ministras 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymu (toliau – Įsakymas) pakeitė STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (toliau – Reglamentas). Įsakyme numatyta, kad Techninio projekto Gaisrinės […]